Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Na terenie Nadleśnictwa Jagiełek występuje sześć Kół Łowieckich: Orzeł, Leśnik, Tułacz, Jeleń, Drwęca i Grunwald. Myśliwi wspólnie z leśnikami prowadzą gospodarkę łowiecką, która polega m.in. na odpowiednim gospodarowaniu populacjami zwierząt łownych oraz ochronie i kształtowaniu środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny.

Fauna leśna Nadleśnictwa Jagiełek jest bardzo bogata. Oprócz dużej ilości zwierzyny grubej takiej jak łosie, jelenie, sarny i dziki, występuje tu także szereg zwierzyny drobnej i ptactwa. Z gatunków chronionych spotkać można wydrę, bobra oraz wilka.