Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadleśnictwa

W zarządzie Nadleśnictwa Jagiełek znajduje się 11 tyś ha lasów. Głównie są to lasy iglaste o znakomitym mikroklimacie, zasobne w grzyby i jagody oraz bogate w zwierzynę leśną.

Obszar obecnego Nadleśnictwa Jagiełek jest fragmentem terenu, na którym w dawnych czasach rozciągała się olbrzymia puszcza pierwotna, na całej południowej i środkowej części Warmii i Mazur i nosiła nazwę Puszczy Ostródzkiej lub Kniei Taborskiej. Średnia lesistość  Nadleśnictwa Jagiełek wynosi 53 % i znacznie przekracza kraju. Największa lesistość występuje w gminach Stawiguda( 54,1 %) Olsztynek (51,7%) i Gietrzwałd (48,8%), najmniejsza zaś w gminie Grunwald (20,5%).

Nadleśnictwo Jagiełek wykazuje bardzo urozmaicony charakter właściwy terenom morenowym. Wzniesienia nad poziom morza wahają się w granicach 98-172 m.

Na terenie Nadleśnictwa zlokalizowano 427 ha nieużytków (głównie bagien), 468 ha siedlisk wilgotnych i 60 ha siedlisk bagiennych.

Materiał geologiczny w części północnej i zachodniej stanowią głównie piaski i gliny zwałowe, a w części południowej i wschodniej piaski i żwiry akumulacji wodnolodowcowej. Dominującymi typami gleb są gleby rdzawe właściwe i bielicowane oraz gleby brunatne właściwe, kwaśne, wyługowane i bielicowane. W dolinach rzek spotyka się czarne ziemie zdegradowane, a także gleby torfowe. Występujące typy gleb określają strukturę siedlisk - dominującym siedliskiem jest BMśw 45%, Bśw 34%, LMśw 14%.

Warunki glebowe i klimatyczne sprawiają, że panującym gatunkiem jest sosna – 92%. Sosna posiada na tym terenie bardzo dobre warunki wzrostu i rozwoju. Pozostałe gatunki mają bardzo niewielki udział w ogólnej powierzchni Nadleśnictwa: brzoza 3,5%, olsza 1,9%, świerk 1,2%, dąb 0,6%, buk 0,5%, modrzew 0,1%, jesion 0,1%, lipa 0,1%, grab 0,1%. Wiek rębności wynosi dla sosny 120-140 lat, dąb, jesion-140 lat, buk-110 lat, świerk –100 lat, brzoza, olcha, lipa-80 lat, osika 50 lat.