Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenie

ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy o ochronie danych osobowych,
informuję Osoby, które udostępniły swoje dane osobowe dla Nadleśnictwa Jagiełek, o tym  że:

1.  Zarządzającym udostępnionymi informacjami - Administratorem Danych Osobowych jest
     Nadleśnictwo Jagiełek, 
z siedzibą w miejscowości 11-015 Olsztynek, Park 1,
     
telefon numer 89 519 11 61, fax. numer 89 519 11 11, e-mail:
jagielek@olsztyn.lasy.gov.pl;

2.  Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego danymi kontaktowymi
     są:  Nadleśnictwo Jagiełek,  z siedzibą w miejscowości 11-015 Olsztynek, Park 1,
     
telefon numer 89 519 11 61, fax. numer 89 519 11 61, e-mail:
jagielek@olsztyn.lasy.gov.pl;

3.  Dane osobowe pracowników, klientów i kontrahentów przetwarzane są w celu:
     •  wystawienia faktury, rachunku, prowadzenia działalności finansowej w tym  ewidencji
        przychodów, rozchodów, zobowiązań, dokonywania zapisów księgowych, regulowania
        płatności, windykacji należności;
     •  prowadzenia walki ze szkodnictwem leśnym (wystawiania mandatów karnych, monitoringu
     •  zatrudnienia;
     •  realizacji umów cywilnoprawnych .
     Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: ustawa o lasach, kodeks  postępowania
     cywilnego, kodeks wykroczeń, kodeks karny, ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych
     oraz art. 6  ust.1 pkt 3 RODO;

4.  Prawnie uzasadnione interesy  przetwarzania danych  osobowych przez Nadleśnictwo, to:
     marketing bezpośredni własnych produktów, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej
     działalności gospodarczej, ochrona mienia, realizacja umów, prowadzenie działalności
     statutowej;

5.  Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na  podstawie
     przepisów prawa, w granicach prawa i w niezbędnym zakresie;

6.  Nie planuje się przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego;

7.  Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której
     dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
     art. 5 ust. 1 lit. e RODO
8.  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych, ich
     sprostowania, usunięcia ( bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania oraz ze względu
     na szczególną sytuację ma prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczącego dalszego przetwarzania,
     a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora;

9.  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych  ma
     również prawo do odwołania tej zgody w każdym czasie bez wpływu na wcześniej podjęte
     działania.
10. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, osoba której dane dotyczą, ma  prawo
      wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest UODO w Warszawie.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz jest wymogiem ustawowym oraz  warunkiem
      zawarcia umowy;
12. Dane nie  podlegają  zautomatyzowanemu  podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

13. Administrator Danych  nie planuje przetwarzać danych osobowych w innym celu, niż  ten, na
      który została wyrażona zgoda.
14. Administrator Danych wprowadził wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych
      osobowych w systemie informatycznym.


Ogłoszenie

Zgodnie z RODO oraz ustawą z 2018 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że Nadleśnictwo Jagiełek, z siedzibą w Olsztynku, ul. Park 1, prowadzi monitoring i jest jednocześnie administratorem danych osobowych pozyskanych tą drogą. Dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane w celach: ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa osób, przeciwdziałaniu szkodnictwu leśnemu oraz czystości terenu administrowanego przez Nadleśnictwo, obejmującego powierzchnię około 20 tyś ha. Dane osobowe  mogą być udostępniane innym podmiotom w przypadku naruszenia prawa.  Nagranie wizerunku – jako danych osobowych jest dobrowolne i może nastąpić w przypadku znalezienia się w zasięgu działania monitoringu i jest niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów uzasadnionych prawem. RODO oraz Ustawa daje Państwu prawo dostępu do  swoich danych (wizerunku). Dane osobowe będą usuwane po upływie jednego miesiąca od daty pozyskania.


Komunikat w sprawie szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie Nadleśnictwo Jagiełek informuje, że wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny właściciel lub posiadacz gruntu składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Właścicielowi lub posiadaczowi gruntu rolnego, na którym wystąpiła szkoda przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od momentu podpisania protokołu szacowania szkody. Odwołanie proszę składać osobiście, pisemnie w sekretariacie nadleśnictwa lub listownie pod adresem: ul. Park 1, 11-015 Olsztynek.