Gekennzeichneter Inhalt

Ochrona lasu

Ochrona lasu polega na takim gospodarowaniu, które zapewni trwałość lasu i ciągłość jego użytkowania. Czynniki natury ożywionej i nieożywionej w zbyt dużym natężeniu powodują szkody będące zagrożeniem trwałości lasu i ciągłości jego użytkowania.

 


W lasach występują różne szkody, często znaczne, powodowane przez  czynniki przyrody takie jak: wiatr, śnieg, susza oraz zwierzynę płową (sarny, jelenie, łosie) niektóre owady i grzyby pasożytnicze.

W 2006 roku w lasach Nadleśnictwa Jagiełek miała miejsce klęska śniegołomów uszkadzając drzewostany na całej powierzchni N-ctwa.  Następstwem tego była wzmożona praca w celu usunięcia śniegołomów, które mogłyby być źródłem rozmnoży szkodników a tym samym przyczyną pogorszenia stanu sanitarnego lasu. Osłabione drzewostany są szczególnie atakowane przez takie szkodniki jak: przypłaszczki, smoliki, opiętki, cetyńce i inne korniki. Ponadto lasom zagrażają owady, które występują gradacyjnie (masowo) są to np. brudnica mniszka, strzygonia choinówka, barczatka sosnówka i boreczniki. Leśnicy corocznie opracowują prognozę występowania szkodliwych owadów leśnych. W zapobieganiu rozmnażaniu się szkodników główny nacisk kładzie się na przestrzeganie zasad higieny lasu, poprzez wyszukiwanie i usuwanie na bieżąco drzew zasiedlonych. W celu prognozowania występowania jak i ewentualnego zwalczania różnych  szkodników owadzich Nadleśnictwo prowadzi coroczny monitoring określając stopień zagrożenia drzewostanów. W tym celu stosuje miedzy innymi pułapki feromonowe (zwabia się dany gatunek owadów do specjalnych pułapek w celu określenia jego natężenia występowania a przez to określenia stopnia zagrożenia lasu). Duże nakłady czynione są na ochronę lasu przed zwierzyną. Szczególnie dotyczy to upraw i młodników gdzie często konieczne są grodzenia aby wyhodować las.

Mając na względzie zwiększenie bioróżnorodności (zróżnicowanie składu gatunkowego), a tym samym podniesienie odporności drzewostanów, wprowadza inne gatunki w formie podszytów i kęp. Na powierzchniach zrębowych pozostawia się fragmenty starego lasu oraz drzewa dziuplaste, zwiększa się też udział martwego drewna w lesie poprzez wyznaczenie specjalnych obszarów referencyjnych. Zakładane są remizy składające się z wielu gatunków krzewów i drzew (w tym owocowych) oraz wywieszane są budki lęgowe stwarzające sprzyjające warunki osiedlaniu się ptaków, płazów oraz  drobnych ssaków.

 

Na terenie Nadleśnictwa Jagiełek wyznaczone zostały specjalne obszary ze względu na zachowanie różnorodności przyrodniczej (ostoje różnorodności biologicznej). Na obszarach tych nie usuwane są drzewa zamierające, a drzewostan pozostaje do naturalnego rozkładu. Ze względu na niebezpieczeństwo powstawania wywrotów i złomów – ostrzegamy przed wchodzeniem na te powierzchnie. Drzewa stanowiące granice tych obszarów oznakowane są zielonymi opaskami.

 

 

 

Ochrona przeciwpożarowa lasów.

Pożary lasu są jednymi z najniebezpieczniejszych zagrożeń dla naszych lasów. Największe ich natężenie obserwujemy w okresie wczesnowiosennym przed rozpoczęciem okresu wegetacyjnego oraz w okresie jesiennym na koniec okresu wegetacyjnego kiedy w lesie znajduje się dużo suchych liści i traw. Pożary  bardzo często występują w miesiącach letnich podczas tzw. pogody pożarowej kiedy to temperatura powietrza przekracza 24°C , wilgotność względna powietrza jest poniżej 40%, nie ma opadów atmosferycznych i zachmurzenia.  Przy takich warunkach powstaje ponad 60% pożarów lasu. Czynnikiem który wywiera duży wpływ na zagrożenie pożarowe oraz na szybkość rozprzestrzeniania się pożarów jest wiatr oraz rodzaj leśnych materiałów palnych.

Najbardziej zagrożonymi drzewostanami są lasy iglaste zwłaszcza drzewostany młodszych klas wieku oraz młodniki. W Polsce dla lasów ustalana jest kategoria zagrożenia pożarowego która obejmuje lasy o podobnym poziomie podatności na pożar. Jest ona  ustalanana 10 lat na podstawie warunków klimatycznych, drzewostanowych i czynników antropogenicznych.

Lasy mogą zostać zaliczone do jednej z trzech kategorii zagrożenia pożarowego:

            1) I kategoria zagrożenia – duże zagrożenie

            2) II kategoria zagrożenia – średnie zagrożenie

            3) III kategoria zagrożenia – małe zagrożenie

Kategorię zagrożenia pożarowego lasu określa się dla obszaru każdego nadleśnictwa w planach urządzenia lasu.

 

Nadleśnictwo Jagiełek zaliczone jest do II kategorii zagrożenia pożarowego.

 

Lasy Państwowe zabezpieczają lasy przed możliwością powstania i rozprzestrzeniania się pożarów na terenach leśnych. Tworzone są systemy obserwacyjno – alarmowe, których celem jest jak najszybsze wykrycie pożaru, jego lokalizacji oraz powiadomienie odpowiednich służb. W skład takich systemów wchodzą:

Punkty alarmowo – dyspozycyjne PAD.

Sieci łączności alarmowo – dyspozycyjnej, które służą to przekazywania informacji oraz do koordynacji akcji gaśniczej.

Sieci stałej obserwacji naziemnej czyli punkty obserwacyjne (dostrzegalnie) lokalizowane na wzniesieniach oraz wieże obserwacyjne które pozwalają na przeprowadzenie obserwacji w promieniu przynajmniej 10 km. Są odpowiednio wyposażone, by umożliwiały szybkie i skuteczne wykrycie pożaru oraz zaalarmowanie odpowiednich służb.

Patrole przeciwpożarowe, których zadaniem jest kontrolowanie terenu. Ważną rolę odgrywają leśne bazy lotnicze,

Szybki dojazd do miejsca pożaru i sprawne działanie sił gaszących jest możliwe dzięki dojazdom pożarowym oraz leśnym bazom lotniczym, które niezwykle szybko mogą podjąć działania rozpoznawczo – prewencyjne. Warto wspomnieć również o ogromnym obszarze jaki jest w stanie patrolować samolot, zasięg obserwacji wynosi co najmniej 50 km.

Ważną rolę pełnią pasy przeciwpożarowe (odpowiednio zagospodarowane i przygotowane fragmenty lasów, pełniące rolę zapór ograniczających rozprzestrzenianie się ognia) oraz punkty czerpania wody(miejsca, które mają stały dostęp do wody dla celów gaśniczych. Rolę takich punktów spełniają naturalne i sztuczne zbiorniki wodne), bazy sprzętu pożarowego (są to miejsca w nadleśnictwach gdzie znajduje się odpowiedni sprzęt do gaszenia pożarów) oraz różnego rodzaju tablice informacyjne, edukacyjne i ostrzegawcze.

 

Korzystanie z lasu i zasady zachowania się w lesie.

 

Lasy w Polsce są otwarte i dostępne dla wszystkich lecz pamiętajmy o zasadach zachowania się w lesie.

Ogień w lesie:

·         W lasach i na terenach śródleśnych, na łąkach, torfowiskach i wrzosowiskach oraz w odległości 100 m od granicy lasu nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożarowe w szczególności rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lub zarządcę lasu, palenie tytoniu z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi. 

·         W lesie dopuszczone jest palenie ognisk tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, miejsca takie są odpowiednio oznakowane. Poza miejscami do tego wyznaczonymi palenie ognisk jest ZABRONIONE. Po skończeniu palenia ogniska należy zasypać je dokładnie glebą mineralną lub obficie zalać wodą.

·         W przypadku zauważenia pożaru lub sytuacji która może do niego doprowadzić należy zawiadomić Straż pożarną lub Policję.

 

Zakazy wstępu do lasu:

·         stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące: uprawy leśne do 4 m wysokości; powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne; ostoje zwierząt; źródliska rzek i potoków; obszary zagrożone erozją;

·         okresowy zakaz wstępu do lasu: w czasie szczególnego zagrożenia pożarowego lasu Nadleśniczy może wprowadzić bezwzględny zakaz wstępu na tereny leśne, przy pomocy m.in. tablic informacyjnych i informacji umieszczanych na stronie internetowej. Zakaz wstępu do lasu jest wprowadzamy przy 3. stopniu zagrożenia pożarowego, w momencie gdy przez 5 kolejnych dni wilgotność ściółki jest mniejsza niż 10% (pomiary odbywają się o godzinie 900).

 

Poruszanie się po lesie.

·         Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb. Postój pojazdów mechanicznych w lesie jest możliwy tylko w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych, np. na parkingach leśnych.

 

Śmieci w lesie.

·         Nie wolno zaśmiecać lasów. Śmieci wyrzucane do lasu są nie tylko niebezpieczne dla żyjących tam zwierząt, ale mogą 

być również przyczyną zaprószenia ognia.

·         W przypadku zauważenia w lesie nielegalnego wysypiska należy fakt zgłosić leśnikom lub policji.