Lista aktualności Lista aktualności

Ochrona ptaków

Bardzo ważną rolą leśników jest ochrona ptaków czyli zapewnienie im najkorzystniejszych warunków bytowania i rozwoju.

Ptaki odgrywają bardzo istotną rolę w ekosystemie leśnym ograniczając rozwój szkodliwych owadów. Leśnicy podejmują szereg działań mających na celu ich ochronę. Jednym z nich jest wieszanie nowych oraz konserwacja starych budek lęgowych polegająca na czyszczeniu ich wnętrza i naprawie. Czynności te leśnicy wykonują co roku jesienią, najczęściej na przełomie października i listopada, czyli po sezonie lęgowym ptaków i przed przyjściem zimy, prowadząc przy tym dokumentację, które budki były zasiedlone. Często zdarza się, że podczas konserwacji budek napotyka się gniazda szerszeni lub zasiedlenie przez gryzonie. Każda budka ma oddzielny numer ze wskazaniem miejsca, w którym jest wywieszona.

Występuje kilka rodzajów budek, w zależności od wielkości oraz od gatunku ptaków przez które ma zostać zasiedlona. Są to typy budek:

• A1 – dla ptaków najmniejszych, np. sikora modra, muchołówka żałobna (wywiesza się w odległości co najmniej 40 metrów od siebie)

• A – dla ptaków większych takich jak np. sikora bogatka, wróbel (wywiesza się w odległości co najmniej 40 metrów od siebie)

• B – stosowane dla np. szpaka, kowalika (wywiesza się w skupieniach na sąsiednich drzewach w ilości po kilka sztuk)

• D – dla np. gołębia lub dudka (wywiesza się w ilości po kilka sztuk na hektar usytuowanych daleko od siebie w głębi drzewostanu)

• E – dla np. puszczyka, gągoła, tracza (wywiesza się jedną budkę na sto hektarów)

Budki lęgowe wywiesza się na wysokości 3-4 m., z wyjątkiem budki typu E, która musi być wywieszona na wysokości ok. 6 m. Przy rozwieszaniu budek należy kierować się zasadą, aby żadna z nich nie wisiała w miejscu silnie nasłonecznionym lub całkowicie zacienionym.

Kolejnym bardzo ważnym elementem mającym na celu ochronę ptaków jest ich dokarmianie. Co roku, jesienią i zimą wywieszana jest specjalna karma dla ptaków w lesie w pobliżu budek lęgowych oraz remiz leśnych, czyli miejsc regularnego bytowania płazów, gadów i ptaków, w których są sadzone specjalne drzewa i krzewy owocodajne oraz kopane małe oczka wodne. Często miejsca takie projektuje się w pobliżu naturalnych zbiorników wodnych.